ด้านการศึกษา

พ.ศ. 2515  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2517  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2520  มศ. 3 โรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

พ.ศ. 2524  ปวช. วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง จ.พัทลุง

พ.ศ. 2528  ปวส. วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง จ.พัทลุง

พ.ศ. 2540 วบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ภูเก็ต

พ.ศ. 2550  ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา ม.ราชภัฎสงขลา จ.สงขลา

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2524  ครู 1 โรงเรียนบ้านหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2526  ครู 2 โรงเรียนบ้านเนินทราย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

พ.ศ. 2530   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านระหว่างควน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2546  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

พ.ศ. 2550  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 06:06 น. )